Regulamin serwisu


    Regulamin serwisu internetowego Biura Podróży Mountain Quest.


    Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży Mountain Quest.

    Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają      
    prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
§1. Informacje podstawowe


1. Właścicielem Serwisu internetowego www.mountain-quest.pl jest firma Biuro Podróży Mountain Quest  z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) ul. Sienkiewicza 2,  NIP 6462494531 działająca jako agent turystyczny.

2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej
www.mountain-quest.pl. Zamówienie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Biurze Podróży Mountain Quest pod numerem +48 509 540 575.

3. Opublikowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego  
 

1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

5. Biuro Podróży Mountain Quest nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.

6. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych  dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, dowód osobisty , wizy lub inne dokumenty konieczne dla odbycia podróży .

 


§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną 


Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

1. Na stronach www.mountain-quest.pl zostają udostępnione oferty turystyczne zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

2. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr 509540575.

3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant Biura Podróży Mountain Quest sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.

4. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa (e-mailem) wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).

5. Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biura Podróży Mountain Quest numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line e-przelewem, tradycyjnym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką.

6. W momencie podpisania umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy.

7. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

8. W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Mountain Quest, aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

9. Na minimum 24 godziny przed wyjazdem powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Mountain Quest, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

10. Biuro Podróży Mountain Quest poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej.


 

§4. Ochrona danych osobowych  
 

1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży Mountain Quest wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Mountain Quest  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

2. Biuro Podróży Mountain Quest przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży Mountain Quest) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży Mountain Quest swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży Mountain Quest usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży Mountain Quest i jego partnerów.

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych. Biuro Podróży Mountain Quest przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od ich decyzji zależy czy i kiedy zalogują się bądź zarejestrują w Serwisie. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży Mountain Quest zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.

6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. 

§5. Cena imprezy turystycznej 
 

1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.

2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 21 dni przed datą wyjazdu.

4. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Organizatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.

5. Biuro Podróży Mountain Quest zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Biura Podróży Mountain Quest zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej. 

§6. Regulowanie płatności    
 

1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa.

2. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Biura Podróży Mountain Quest w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.

3. Ostateczna rezerwacja zamówionej przez Klienta imprezy zostaje dokonana w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.

4. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora, Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem.

5. Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Biura Podróży Mountain Quest udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6. W Biurze Podróży Mountain Quest mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

-Przelew bankowy, 
- Przekaz pocztowy, 
- Wpłata gotówkowa 
 

  • Płatność przelewem bankowym
Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Biura Podróży Mountain Quest.

Przelewy należy dokonywać na konto:
Biuro Podróży Mountain Quest, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicz 2 
Konto PKO BP: 34 1020 5138 0000 9802 0105 6480
W treści przelewu należy podać imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. 
 
  • Płatność przekazem pocztowym
Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeżeli rezerwacja jest dokonywana na minimum 20 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na w/w konto bankowe oraz podać  imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie wpłaty do biura na e-mail rezerwacje@mountain.quest.pl

 
  • Płatność gotówką
Wpłat gotówkowych można dokonywać w naszym biurze w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 2.

 §7. Zmiana rezerwacji    
 

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Aby dokonać zmiany w rezerwacji prosimy o kontakt z nami.

                            

 

§8. Anulowanie rezerwacji  
 

1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych warunkach uczestnictwa danej imprezy.

2. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Biura Podróży Mountain Quest przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) lub złożenie rezygnacji w siedzibie Biura Podróży Mountain Quest .

3. Biuro Podróży Mountain Quest zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.

4. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji przesyłane będą przez Biuro Podróży Mountain Quest pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

 


§9. Obsługa posprzedażowa   
 

1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z nami aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

3. Biuro Podróży Mountain Quest poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej. 

§10. Postępowanie reklamacyjne   

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie zakupionej w Biurze Podróży Mountain Quest wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Biura podróży Mountain Quest. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.  

§11. Postanowienia końcowe   
 

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..

2. Biuro Podróży Mountain Quest nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży Mountain Quest, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży Mountain Quest, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

3. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Mountain Quest oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

 
 
 

Załączniki do pobrania.

Ściągnij wszystkieOdwiedzono: 589 razy
Opublikowano przez: Administrator
Data publikacji: 29 Lutego 2012

Podziel się